სხვადასხვა

Wi-Fi გენერაციის ნუმერაცია

Wi-Fi გენერაციის ნუმერაცია

Wi-Fi თაობის ნუმერაცია ისეთი რიცხვებით, როგორიცაა Wi-Fi 5 და Wi-Fi 6, ახლახანს შემოვიდა საერთო გამოყენებაში. წინა წლებში, Wi-Fi– ს სხვადასხვა ვერსიები იქნა განსაზღვრული IEEE– ს, ელექტრო და ელექტრონიკის ინჟინრების ინსტიტუტის აშშ – ში.

Wi-Fi სტანდარტები ყველა IEEE 802.11 სერიაშია, განსხვავებული სტანდარტებით, როგორიცაა IEEE 802.11ac და ა.შ.

ეს საშუალო მომხმარებლისთვის არც ისე მოსახერხებელია, ამიტომ Wi-Fi ალიანსმა დაიწყო ახალი Wi-Fi თაობების ნუმერაციის სქემა, ისეთი ნომრებით, როგორიცაა Wi-Fi 5 და Wi-Fi 6 და ა.შ.

ეს ბევრად უფრო მარტივი გზაა სხვადასხვა Wi-Fi თაობების დიფერენცირებისთვის, ბევრად ყველა მომხმარებლისგან, ტექნიკურია თუ არა.

რა არის Wi-Fi ალიანსი

Wi-Fi Alliance არის ინდუსტრიული ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა Wi-Fi– ს გამოყენების ხელშესაწყობად. ის გთავაზობთ უამრავ მომსახურებას, მათ შორის Wi-Fi ტექნოლოგიის პოპულარიზაციასა და ასევე Wi-Fi პროდუქტების დამოწმებას, რათა მომხმარებლებმა დარწმუნდნენ, რომ ურთიერთქმედება სხვა Wi-Fi პროდუქტებთან.

Wi-FI ალიანსი არის არაკომერციული ინდუსტრიული ორგანიზაცია, რომელსაც შეიძლება ეკუთვნოდეს კომპანიები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან Wi-Fi სტანდარტებით, Wi-FI– ს პოპულარიზაციით და ა.შ. Wi-Fi ალიანსის შტაბ-ბინა მდებარეობს ოსტინში, ტეხასის შტატში.

Wi-Fi პროდუქტების სერტიფიკაცია არის Wi-Fi ალიანსის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია და მოწყობილობებს შეიძლება გადაეცეთ მათ სპეციფიკაციების შესაბამისობის სერტიფიკაცია.

სერტიფიცირების შემდეგ, Wi-Fi მოწყობილობებს შეუძლიათ აჩვენონ Wi-Fi Alliance სერტიფიკაციის ლოგო. ამასთან, მხოლოდ იმის გამო, რომ მოწყობილობა არ აჩვენებს ლოგოს, არ ნიშნავს, რომ იგი სულაც არ ურთიერთქმედებს სხვა Wi-Fi მოწყობილობებთან, რადგან სერთიფიკატის ღირებულებამ შეიძლება არ დაადასტუროს მისი წარდგენა.

Wi-Fi თაობის ნუმერაციის მიზნები და უპირატესობები

Wi-Fi თაობის სახელები ბევრ ახალ უპირატესობას ანიჭებს ძველი IEE სტანდარტული სახელების გამოყენებას, რომლებიც გრძელი იყო და არა განსაკუთრებით მოსახერხებელი.

ახალი Wi-Fi თაობის სახელები მწარმოებლებს, ოპერატორებსა და საბოლოო მომხმარებლებს, კომერციულ თუ საყოფაცხოვრებო საშუალებას აძლევს, გაცილებით მარტივად ასახელებენ სხვადასხვა ტიპის Wi-Fi- ს. ეს მოიცავს მოწყობილობაში მოთავსებული Wi-Fi ტექნოლოგიის აღწერას და მოწყობილობას Wi-Fi ქსელთან დაკავშირებას.

ახალი თაობის Wi-Fi სახელები მოიცავს რამდენიმე ელემენტს:

  • Wi-Fi თაობის სახელები: თაობის ნომრების გამოყენება სხვადასხვა Wi-Fi სტანდარტის დასახელებისათვის ბევრად უფრო მოსახერხებელ სქემას წარმოადგენს, რომლის გაგება უფრო მეტს შეუძლია.

  • მომხმარებლის ინტერფეისის ვიზუალები: სხვადასხვა ინტერფეისის ვიზუალის არსებობით, ციფრები უფრო ადვილად შეიძლება დაუკავშირდეს მომხმარებლის ინტერფეისს.

  • Wi-Fi ალიანსის სასერთიფიკატო პროგრამის სახელები: განსაზღვრული სახელების არსებობა მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს სწრაფად დაადგინონ სერტიფიკაცია საჭირო თაობის Wi-Fi ქსელში.

  • Wi-Fi ალიანსის სასერთიფიკატო პროგრამის ლოგო: კარგად განსაზღვრული ლოგოს არსებობა ხელს შეუწყობს პროდუქციის მარკირებას საბოლოო და ადვილად ამოსაცნობი წესით.

ეს არის Wi-Fi თაობის დასახელების სქემის ძირითადი მიზნები.

Wi-Fi თაობის სახელები

ახალი Wi-Fi დასახელების სქემა ადვილად განსაზღვრავს სხვადასხვა თაობებს ციფრული თანმიმდევრობის გამოყენებით, რომელთაგან თითოეული შეესაბამება Wi-Fi ტექნოლოგიის მნიშვნელოვან წინსვლას.

ამ თაობის სახელები: Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 და ა.შ. პროდუქტის მწარმოებლების მიერ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ ეფექტურობის დონის დასადგენად, რომლის მხარდაჭერაც შეიძლება და რას ელიან მომხმარებლები. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა კომპანიების მიერ, როგორიცაა ოპერაციული სისტემების მომწოდებლები, მოწყობილობისა და ქსელის შორის Wi-Fi კავშირის წარმოქმნის დასადგენად, ასევე მომსახურების მიმწოდებლების მიერ Wi-Fi ქსელის შესაძლებლობების მარტივად განსაზღვრის მიზნით.

ნუმერაციის სქემის გამოყენებით უფრო ადვილია Wi-Fi- ს სხვადასხვა თაობის პროგრესირების დანახვა. ბევრისთვის აშკარა არ იქნებოდა, რომ IEEE 802.11ac იყო შემდეგი თაობა IEEE 802.11 n- დან. ვინაიდან გაცილებით ადვილია იმის დანახვა, რომ Wi-Fi 6 არის შემდეგი განვითარება Wi-Fi 5 – დან.

იმის გამო, რომ ადამიანთა უმეტესობამ კარგად იცის უკაბელო კომუნიკაციის ტექნოლოგიის თაობის კონცეფცია მობილური ბიზნესისგან, სადაც ჩვეულებრივ გამოიყენება 2G, 3G, 4G და 5G, ახალი Wi-Fi თაობის სქემა განასხვავებს მათ მობილური კომუნიკაციებისგან, ხოლო ნაცნობი მიდგომა მაინც .

Wi-Fi გენერაციის ნომერი / სახელიIEEE სტანდარტი
Wi-Fi 0 **IEEE 802.11
Wi-Fi 1 **IEEE 802.11b
Wi-Fi 2 **IEEE 802.11a
Wi-Fi 3 **IEEE 802.11 გ
Wi-Fi 4IEEE 802.11n
Wi-Fi 5IEEE 802.11ac
Wi-Fi 6IEEE 802.11ax

Შენიშვნა: ** Wi-Fi თაობების ნაცრისფერი და ორმაგი ვარსკვლავი, ანუ Wi-Fi 0 - 3 მხოლოდ დასკვნის მიხედვით. ისინი რეალურად არ არის განსაზღვრული ან ნახსენები Wi-Fi ალიანსის რეკლამირებაში. ამასთან, ეს დაგვეხმარება იმის დადგენაში, თუ რატომ შეიქმნა ნუმერაცია ამ გზით.

აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი სისტემა პირველად 2019 წელს ამოქმედდა და Wi-Fi 6-მა ახლახან დაიწყო გამოყენება, ტერმინი Wi-Fi 6E დაიწყო. ეს ნიშნავს Wi-FI 6 Extended და ის ეხება Wi-Fi 6 გაფართოებას მარეგულირებლის დამტკიცების შემდეგ, 6GHz დიაპაზონის მუშაობის დასაშვებად. Wi-Fi 6E უზრუნველყოფს 14 დამატებით 80 მეგაჰერციან არხზე და 7 დამატებით 160 მეგაჰერციალურ არხს 6 გიგაჰერციან დიაპაზონში. ეს საშუალებას მისცემს სიჩქარეს, რომელიც საჭიროა ისეთი პროგრამებისთვის, როგორიცაა მაღალი ხარისხის ვიდეო ნაკადი და ვირტუალური რეალობა, ასევე შეძლებს უფრო მეტი მომხმარებლის მხარდაჭერას ერთდროულად ძალიან ხშირ გარემოში.

.

WiFi ალიანსის სასერთიფიკატო პროგრამის სახელები

ნებისმიერი სერტიფიცირების პროცესის ერთ – ერთი მთავარი საკითხი, სტანდარტების დადგენისა და ტესტირების გარდა, არის სერტიფიცირებული პროდუქტის ცალსახა მარკირების უზრუნველყოფა.

Wi-Fi ალიანსმა მიმართა ამას და Wi-Fi 6 თაობის დაწყებით, 2.4 გიგაჰერციანი და 5 გიგაჰერციანი სიხშირის დიაპაზონში ძირითადი სტანდარტების გამოშვების სერტიფიკაციის პროგრამები გამოიყენებენ Wi-Fi თაობის სახელს პროდუქტზე და პროდუქტის მონაცემებში. ფურცელი.

Wi-Fi 6 ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული სერთიფიკატი, ანუ IEEE 802.11ax გაიყიდება როგორც Wi-Fi CERTIFIED 6.

ვინაიდან ეს არის ახალი შესავალი, წინა სასერთიფიკატო პროგრამის სახელები არ იქნება მორგებული, მაგრამ გაგრძელდება როგორც Wi-Fi CERTIFIED ac, IEEE 802.11ac, Wi-Fi 5 და Wi-Fi CERTIFIED n, Wi-Fi 4 IEEE 802.11n .

Wi-Fi ალიანსის დასახელების სქემა სხვადასხვა Wi-Fi თაობებისთვის ნამდვილად მარტივი გზაა კონკრეტული პროდუქტის დონის აღსაწერად. ბევრისთვის ბევრად უფრო ადვილი და გასაგებია, რომ ვისაუბროთ Wi-Fi 6 –ზე, ვიდრე IEEE 802.11ax. Wi-Fi ტექნოლოგიის წინსვლისა და სქემის უკეთ დამკვიდრებისთანავე, მომხმარებელთა უმრავლესობისთვის Wi-Fi- ს სხვადასხვა დონის გააზრება გაცილებით უკეთ იქნება შესაძლებელი.

უსადენო და სადენიანი კავშირის თემები:
მობილური კომუნიკაციების საფუძვლები 2G GSM3G UMTS4G LTE5GWiFiIEEE 802.15.4DECT უსადენო ტელეფონები NFC - ახლო დონის კომუნიკაცია ქსელის საფუძვლები რა არის CloudEthernet სერიული მონაცემებიUSBSigFoxLoRaVoIPSDNNFVSD-WAN
უსადენო და სადენიანი კავშირით დაბრუნება


Უყურე ვიდეოს: სილქნეტის ტელევიზია (იანვარი 2022).